Stowarzyszenie
Miłośników Doliny Cybiny

Statut Stowarzyszenia „Miłośnicy Doliny Cybiny”

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Miłośnicy Doliny Cybiny” , w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2
1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym w celu propagowania działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku, sportu, rekreacji oraz działań kulturalnych.
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiada własne logo, oraz może wydawać karty połowowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Poznań
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska i Unia Europejska.

§4
1. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może być członkiem innego stowarzyszenia o podobnym profilu działania w kraju i za granicą z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1 podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

§5
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. , Nr 79, poz. 855 z późn. zm. ) oraz niniejszego statutu.

§6
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7
1. Celem Stowarzyszenia jest:

 • Harmonizacja ochrony przyrody z rozwojem turystyki rekreacyjnej, wypoczynkowej, rowerowej i wędkarskiej na obszarze Doliny Cybiny - Stawu Młyńskiego – Stawu Antoninek - Stawu Młyńskiego - Stawu Browarna oraz Stawu Olszak,
 • działanie na rzecz ochrony przyrody i rozwijania edukacji ekologicznej, w tym promocja różnych aspektów ekologicznego stylu życia,
 • działanie w celu restytucji zanikających gatunków ryb i ptactwa wodnego,
 • propagowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej,
 • ochrona łowisk i zwalczanie kłusownictwa,
 • współpraca z samorządami oraz zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji,
 • czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju Osiedla Antoninek-Zieliniec- Kobyle pole .
 • Stowarzyszenie będzie współpracowało z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami w zakresie ochrony wód i środowiska.

2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 • przedstawianie jak najdogodniejszych rozwiązań służących ochronie środowiska i funkcjonowaniu turystyki wypoczynkowej, rekreacyjnej, rowerowej i wędkarskiej.
 • ochronę wód i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami we współpracy z Państwową Strażą Rybacką, Policją i innymi organami zajmującymi się ochroną wód i środowiska naturalnego oraz powołując własną Społeczną Straż Rybacką.
 • upowszechnianie postaw pro ekologicznych wśród lokalnych wspólnot i społeczności,
 • aktywną współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami młodzieżowymi oraz innymi jednostkami zajmującymi się edukacją młodzieży,
 • upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów wędkarskich oraz organizowanie rekreacji dla społeczności lokalnej,
 • utrzymanie w należytym porządku akwenów wodnych i prowadzenie na tych wodach racjonalnej gospodarki rybacko – wędkarskiej we współpracy z Miastem Poznań - Zakładem Lasów Poznańskich jako właścicielem akwenów.
 • reprezentowanie idei wędkarstwa przed władzami i instytucjami w kraju oraz innymi organizacjami wędkarskimi w kraju i za granicą, a także współpracę z nimi,
 • ochronę rzadkich gatunków ryb, ptaków, roślin i zwierząt,
 • pozyskiwanie nowych członków również spośród młodzieży,
 • działania na rzecz integracji lokalnej, europejskiej oraz do rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • prowadzenie działalności gospodarczej jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której dochód w całości przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.
 • podejmowanie innych przedsięwzięć zgodnych z prawem w ramach statutowej działalności jakie okażą się celowe dla ochrony przyrody i rozwoju wędkarstwa.

Dopisano zgodnie z Aneksem do Statutu w dniu 3.06.2019 r.

2a Biomanipulacja na stawach - Staw Antoninek, Staw Młyński, Staw Browarna, Staw Olszak , poprzez odławianie niepożądanych gatunków ryb metodą wędkowania, skład gatunków ryb określi Zakład Lasów Poznańskich.
2b utrzymanie w należytym porządku akwenów wodnych i prowadzenie na tych wodach racjonalnej gospodarki rybacko – wędkarskiej we współpracy z Miastem Poznań - Zakładem Lasów Poznańskich jako właściciela akwenów.

Dopisano zgodnie z Aneksem nr 3 do Statutu w dniu 11.10.2020 r.

2c Udział w konkursach, grantach i innych plebiscytach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, Wydziały Miejskie, Marszałkowski oraz Wojewódzkie. Pozyskane środki przeznacza się na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, zgodnych z celami działania stowarzyszenia.

Dopisano zgodnie z Aneksem do Statutu w dniu 10.12.2022 r.

2d:

 • pomocy społecznej w tym pomocy rodziną i osobą w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania obywatelskiej i kulturowej
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych regionalnego
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożeniem zwolnieniem z pracy.
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalności wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce przedsiębiorczości:
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • turystki i krajoznawstwa
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 • ratownictwa i ochrony ludności
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów.


ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§8
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
Członkiem Stowarzyszenia może być osoba poniżej 18 roku życia za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3. Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna która zostanie zatwierdzona na Walnym Zgromadzeniu, uznaje Statut oraz wniosła stosowne opłaty. Przyjęcie Członka zwyczajnego do Stowarzyszenia stwierdza swoimi podpisami dwóch członków Zarządu podając do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które przyjmuje go w poczet Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia, lub w inny sposób poniosła zasługi dla jego działalności. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia przysługujące członkowi zwyczajnemu, zawarte w §8 Statutu i zwolniony jest od świadczeń członkowskich.
7. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

 • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia.
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • do amatorskiego połowu ryb na wodach udostępnionych do wędkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu, wydanych na jego podstawie przepisów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków, z wyjątkiem członków honorowych,
 • kierowania się zasadą koleżeństwa i wzajemnego poszanowania,
 • dbania o mienie Stowarzyszenia.
 • świadczenia prac społecznych na rzecz Stowarzyszenia w czasie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.
 • dbać o pozytywny wizerunek medialny Stowarzyszenia.

9. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
11. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
12. Członek Stowarzyszenia naruszający obowiązki określone w §8 pkt. 8 może być ukarany przez Sąd Koleżeński Stowarzyszenia posiada jedną z następujących kar:

 • upomnienia,
 • nagany,
 • nagany z ostrzeżeniem,
 • cofnięcia zezwolenia na wędkowanie na wodach Stowarzyszenia na okres jednego roku,
 • zawieszenia w prawach członka na okres od l roku do 2 lat,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia,

Sąd Koleżeński może zobowiązać ukaranego do złożenia egzaminu ze znajomości przepisów Statutu bądź przepisów Ustawy o Rybactwie Śródlądowym, zobowiązać do na­prawienia wyrządzonej szkody, oraz wyznaczyć określony, szczególny obowiązek świadczenia pracy społecznej,

Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osoby, która została wykluczona , może nastąpić po upływie 3 /trzech/ lat od daty prawomocnego orzeczenia o wykluczeniu, za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.
13. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • wykluczenia przez Zarząd:
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia,
  • z powodu nie opłacenia składek w wyznaczonym terminie,
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
  • z powodu łamania i nieprzestrzegania regulaminu amatorskiego połowu ryb.
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 • rozwiązania się Stowarzyszenia.

14. Od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty powiadomienia członka o Uchwale. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

15. Członek Stowarzyszenia może pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach danego szczebla organizacyjnego.

ROZDZIAŁ IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA

§9
1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

2. Organem orzekającym w sprawach członkowskich Stowarzyszenia jest Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.
3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 (pięć) lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym , bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
5. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
6. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, honorowi
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

7. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
8. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku do 30 maja przez Zarząd Stowarzyszenia.
9. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonego do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

12. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
13. Zarząd składa się z 6 osób w tym Prezesa, Vice-Prezesa, Skarbnika i trzech członków Zarządu wybranych przez grupę założycielską.
14. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz pół roku. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes.
15. Do kompetencji Zarządu należą:

 • realizacja celów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • przyjmowanie i skreślanie członków.

16. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza. Zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona.
18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

19. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze rekrutacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
20. Do rozpatrywania spraw członków za czyny określone w §8 powołany jest Sąd Koleżeński.
21. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego ze swego grona wybierają przewodni­czącego, jego zastępcę i sekretarza.
22. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

ROZDZIAŁ V - MAJĄTEK I FUNDUSZE

§10
1. Na fundusze Towarzystwa składają się:

 • składki członkowskie,
 • opłaty za wędkowanie oraz wynajem sprzętu pływającego,
 • darowizny, spadki, zapisy,
 • dotacje.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składnia innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 11
1. Gospodarka majątkiem i funduszami prowadzona jest na podstawie budżetu, obejmującego dochody i wydatki wszystkich szczebli organizacyjnych Stowarzyszenia.
2. Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej Stowarzyszenia.
3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3) , przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązywaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Członek Stowarzyszenia może być członkiem Polskiego Związku Wędkarskiego.
4. W sprawach nieregulowanych w niniejszy statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 

Dyżur skarbnika

Terminy:

 • 05.04.2024
  w godz.16.00-18.00
 • 12.04.2024
  w godz.16.00-18.00
 • 26.04.2024
  w godz.16.00-18.00

Miejsce:

 • Restauracja - Browarna Przystań - Antoninek